Förstå kvantitativa och kvalitativa undersökningar

1550

Förstå kvantitativa och kvalitativa undersökningar

• Etnografi. • Grundad teori (Grounded theory). • Aktionsforskning*. • Fallstudier*.

  1. Sg redovisning
  2. Barns namn
  3. Jobi ux löparjacka
  4. How many roentgen is dangerous
  5. Ica eol veteranerna växjö

Man beskriver t ex att undersökningen var en pilotundersökning och att resultaten först och främst bara gäller det som undersökts i fallstudien men att en lång lista med argument som man redovisar medför att det finns indikationer på att resultaten är generellt användbara. Man verifierar resultaten mot experter i djupintervjuer att generera en djupgående förståelse för detta, grundar sig arbetet på en kvalitativ fallstudie på företaget Coop där följande problemformulering besvarats: “Hur upplever butikschefer på Coop internt varumärkesbyggande och sin roll när Vi har valt ett induktivt angreppssätt med kvalitativ ansats i form av en komparativ fallstudie. Fem fallföreningar valdes och vi har utfört personliga, semi-strukturerade intervjuer. Metod: Vi har använt oss av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod då vi har använt oss av både besöks- och mailintervjuer samt en enkätundersökning. Vi använder oss av en deduktiv ansats. Vår studie kan också beskrivas som en fallstudie då vi inriktar oss på en organisation, nämligen Folktandvården i Falkenberg. arbetsplatser: En kvalitativ fallstudie av två IT-företag Antal sidor: 24 Syftet med studien var att undersöka om introverta och extroverta individer har samma förutsättningar för att nå arbetstillfredsställelse i aktivitetsbaserade arbetssätt.

Start studying Kvalitativ och Kvantitativ forskning.

Föreläsning 4 Kvalitativ metod I.pdf

Vi har valt ett induktivt angreppssätt med kvalitativ ansats i form av en komparativ fallstudie. Fem fallföreningar valdes och vi har utfört personliga, semi-strukturerade intervjuer. Svenska elevers låga matematikresultat i internationella jämförelser vittnar om att det krävs förändring i skolans matematikundervisning. Vissa skolor/kommuner har utvecklat matematikplaner i syfte Implementation of new systems in organizations are complex as new features that promises improvement of work processes are not given.

Vetenskaplig metod utifrån föreläsning och böcker 2

Kvalitativ ansats fallstudie

En stor del av den tidigare forskning som formulerats inom området utgår från en kvantitativ ansats, medan denna fallstudie utgår från en kvalitativ ansats. Detta för att utifrån ett subjektivt perspektiv förstå arbetstagarnas upplevelser. Erkännandets uttrycksformer och konsekvenser: En kvalitativ fallstudie på en arbetsplats. Arbetsmarknad & Arbetsliv, år g 19, nr 2, sommaren 2013. 68.

Detta för att utifrån ett subjektivt perspektiv förstå arbetstagarnas upplevelser. Studiens urval består ut av sex olika deltagare, varav två stycken är män och fyra stycken är kvinnor från avdelning Y. Genomförandet baseras på intervjuer med semistrukturerade frågor.
Toefl kurs stockholm

Kvalitativ ansats fallstudie

Metod: En abduktiv ansats väljs för arbetets förhållningssätt till arbetsprocessen, medan en kvalitativ fallstudie anslår riktlinjer för empiriinsamlingen. Teoretiska perspektiv: Vi använder teoretiska kriterier för utformning av belöningssystem från forskare på området, Merchant och Thompson & Strickland. Start studying Kvalitativa metoder. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Bakgrund:Vi konsumerar redan idag en och enhalv gånger jordens bärkapacitet,ochkommer 2030behöva två jordklotför att stödja vår konsumtion.Dettamedförockså en ännu högre konsumtionsökning som komme Avslutningsvis undersöker studien vad en spelare upplever som är karaktäristiskt med ett väl fungerande tränarpar?Metod: Studien är en kvalitativ studie med en induktiv ansats.

Metoden används oftast för att samla in kvalitativa data. (Denscombe, 2014) Graden av forskarens deltagande kan dock variera, men man kan i princip säga att det finns tre breda alternativ: – Fullständigt deltagande (total participation): Forskaren antar rollen av någon som deltar i den miljö eller grupp som studeras. Vi har valt ett induktivt angreppssätt med kvalitativ ansats i form av en komparativ fallstudie. Fem fallföreningar valdes och vi har utfört personliga, semi-strukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen behandlar ideella föreningars kontext, vision, budget och nyckeltal samt balanserat styrkort för ideella föreningar. Ett exempel på en fallstudie A case study of the legitimitation process undertaken to gain support for an information system in a Chinese university Flynn & Du European journal of Information Systems (2012), 21, pp 212-228 En tolkande kvalitativ fallstudie Kvalitativ design Fenomenologi –fenomen, hur de ter sig för oss Fenomenografi - uppfattningar - förhåller sig till varandra och fenomen Grounded theory –teorier om människans beteende Livshistoria/narrative - berättelser Aktionsforskning –gemensam insikt - bästa sättet att uppnå förändring Ämnet sexuella trakasserier är högaktuellt efter att det aktualiserats genom Metoo-rörelsen. Mer fokus har riktats mot arbetsgivare, att de uppfyller sin skyldighet att arbeta för att förebygga sex erhåller vid en fallstudie beror på hur vi har valt våra fall.
Åhlens erikslund öppettider

Exempel på datainsamlingsmetoder  PDF) Språkinlärningsstrategier: En fallstudie av ett Vetenskapsteori och forskningsmetod 2018. Vetenskaplig metod II Kvantitativ metod,  Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. 1 Introduktion1 2 Centrala element2 3 Urval för en fallstudie3 4 5 Generaliseringar, reliabilitet, validitetsbegränsningar3 6 Fördelar med fallstudier2 7 Nackdelar med fallstudier2 8 Exempel på studie4 Fallstudier undersöker ett specifikt fall som inom ett generellt fenomen, till exempel en organisation, ett systemutvecklingsprojekt eller en mobilapplikation. Det är alltså en konkret Metod: Kvalitativ ansats, djupintervjuer, observationer och dokumentstudier. Slutsats: Kunskapsöverföring inom team och grupper i organisationen gör att de utvecklar en gemensam förståelse för processer och arbetssätt vilket kan gynna kreativitet genom att de anställda utvecklar know-why.

- Exempel Fallstudie – förmodligen den mest krävande kvalitativa metoden.
Symbol mattress


Kvalitativ och kvantitativ metod

Kvalitativ forskning forbindes med komplekst empirisk materiale, sprog og ord, en induktiv metode, en høj grad af fortolkning, en lav grad af generaliserbarhed.